ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ไทย

ข้อมูลสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย ในประเทศที่ไม่ต้องใช้ "วีซ่าล่วงหน้า"

สำหรับใครหลายคนที่คิดอยากจะไปท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา(ด่านปอยเปต) หรือประเทศอื่นในแถบอาเซี่ยน(AEC)แต่ไม่แน่ใจว่าประเทศเหล่านี้ต้องใช้และไม่ใช้วีซ่า เราจึงรวบรวมรายละเอียดหลักๆ ของประเทศกัมพูชาและประเทศอื่นในแถบอาเซียน จากกรมการกงสุล ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปเที่ยว มาดูกันว่า ประเทศกัมพูชาและประเทศในแถบอาเซี่ยนไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าหรือไม่ ระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศ และวีซ่าพิเศษมีอะไรบ้าง

วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารสำคัญในการจะผ่านด่านเข้าเมืองไปเยือนต่างประเทศ วีซ่านั้นมีทั้งแบบที่เป็นตรายางประทับ เป็นสติกเกอร์สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเป็นใบเอกสารขนาดเล็กแนบติดมาในหน้าพาสปอร์ต โดยอายุของวีซ่านั้นจะมีแตกต่างกันไปตามแต่กฎระเบียบ และข้อตกลงระหว่างประเทศ

การจะไปเยือนประเทศใดก็ตามจะต้องมีการขอวีซ่าซึ่งเป็นเสมือนใบอนุญาตผ่านเข้าเมืองเสียก่อน แต่ทั้งนี้ก็มีหลายประเทศที่ยกเว้น “วีซ่าล่วงหน้า” นั่นหมายถึงพาสปอร์ตไทยของเราสามารถใช้เดินทางไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินหรือทางชายแดนเช่น ด่านปอยเปต ของประเทศกัมพูชาได้เลยเลย โดยไม่ต้องมีการขอวีซ่าล่วงหน้าให้ยุ่งยาก หรือที่เราเรียกว่าการลงตราวีซ่าขาเข้าเมือง (Visa on Arrival)

โดยการลงตราวีซ่าขาเข้าเมืองนั้น เรามักจะเข้าใจผิดกันว่า เป็นประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า เราสามารถเดินทางไปเยือนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงแค่ “การไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า” เพราะถึงแม้เราจะไม่ต้องทำการยื่นขอวีซ่าให้ยุ่งยากเสียก่อนจะเดินทาง แต่เราก็ต้องไปรับตราประทับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ เสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปท่องเที่ยวได้ โดยในแต่ละครั้งที่ลงตราประทับให้เข้าเมืองได้ ก็จะมีระยะเวลาจำกัดในการพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ได้แตกต่างกันไป

แต่ทั้งนี้นายหน้าด่านเขาก็มีสิทธิ์ไม่ประทับตราให้ผ่านเข้าเมืองได้ หากเขาสงสัยว่าคุณมีพฤติกรรมหรือมีท่าทีแนวโน้มว่าอาจหลบหนีเข้าเมืองหรือพกอาวุธ ยาเสพย์ติดหรือสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายเข้าเมืองเขา

รายชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน(ASEAN)ที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า

  1. สิงคโปร์ (Singapore) อยู่ได้ 30 วัน
  2. มาเลเซีย (Malaysia) อยู่ได้ 30 วัน(สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา), 90 วัน(สำหรับหนังสือเดินทางราชการ)
  3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic-Laos) อยู่ได้ 30 วัน
  4. เวียดนาม (Vietnam) อยู่ได้ 30 วัน
  5. อินโดนีเซีย (Indonesia) อยู่ได้ 30 วัน
  6. ฟิลิปปินส์ (The Philippines) อยู่ได้ 30 วัน(สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา), 90 วัน(สำหรับหนังสือเดินทางราชการ)
  7. พม่า (Republic of the Union of Myanmar) อยู่ได้ 14วัน(เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ), 30(สำหรับหนังสือเดินทางราชการ)
  8. กัมพูชา (Cambodia) อยู่ได้ 14วัน(สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา), 30 วัน(สำหรับหนังสือเดินทางราชการ)
  9. บรูไน (Brunei) 14 วัน(สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา), 30 วัน(สำหรับหนังสือเดินทางราชการ)

ข่าวสาร โปรโมชั่น


เกมส์ดาวน์โหลด

ช่องทางการติดต่อ

www.facebook.com/royal168

Line ID : Royal_168

Download โปรแกรม Teamviewer